.TH คืออะไร

ที่มาและความสำคัญ

          จำนวนชื่อโดเมนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและดิจิทัลของประเทศ นอกเหนือจากสถิติจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อโดเมนภายใต้รหัส .th (อ่านว่า ดอท ที เอช) และ .ไทย (อ่านว่า ดอท ไทย) ซึ่งเป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดประเภทรหัสประเทศ (Country Code Top Level Domain: ccTLD) จึงเรียกว่า “ชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย” แม้ว่าหนังสือเรียน สสวท. รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) บทที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้บรรจุพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หนึ่งในนั้นได้กล่าวถึงชื่อโดเมน .th ไว้เป็นที่เรียบร้อย (หัวข้อ 5.3 อินเทอร์เน็ต) หากแต่การให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ ส่งเสริมการใช้งานชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย รวมถึงชื่อโดเมนรหัสประเทศภาษาไทย หรือ .ไทย ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยจะส่งผลดีในหลายด้าน อาทิ การนำสถิติและข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ประกอบการในประเทศที่ใช้ชื่อโดเมนประเภทรหัสประเทศไทยไปต่อยอดให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาการเปิดเว็บไซต์หรือใช้อีเมลหลอกลวง เนื่องจากการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ทุกชื่อได้รับการตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ถือครองชื่อโดเมนโดยนายทะเบียน จึงเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือสำหรับเว็บไซต์และที่อยู่อีเมล เป็นต้น

          มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรที่ดูแลบริหารจัดการชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย ทั้ง .th และ .ไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนและประโยชน์ของการดำเนินการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้องผ่านการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบเปิดสำหรับบุคลากรครู ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดยไม่สงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ โดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบอบรมผู้ฝึกสอน (Train the trainer) เพื่อที่คุณครูจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ไปสู่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง จึงได้ริเริ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th และ .ไทย เป็นหลักสูตรเสริมจากหนังสือเรียน สสวท. รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย ชื่อโดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่นที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ วิธีจัดทำเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนสามารถต่อยอดการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ห้องเรียน ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป